به سامانه بیمه تکمیلی دانشگاه پیام نور خوش آمدید،لطفا مطالب زیر را با دقت مطالعه نمایید.
1.قرارداد بیمه مکمل کارکنان دانشگاه از ابتدای شهریورسال 1392 با شرکت بیمه سینا منعقد گردیده است.

2.کلیه همکاران محترمی(قراردادی،رسمی،پیمانی) که متقاضی عضویت در بیمه مکمل درمان هستند بایستی اطلاعات خود را ثبت و بررسی نمایند حتی اگر در سالهای گذشته

 اطلاعات ایشان در سیستم ثبت شده باشد و پرینت از ثبت نام را نزد خود نگه دارند در غیراین صورت ستاد امور رفاهی هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم صحت اطلاعات نخواهد

 داشت.

3.کلیه همکاران می بایست  شماره حساب بانک ملت خود را بررسی و در صورتی که شماره حسابشان تغییر کرده و یا اشتباه ثبت شده نسبت به تصحیح آن اقدام نمایند در

غیر اینصورت عواقب بعدی درج شماره حساب اشتباه به عهده شخص بیمه شده می باشد.

4.شایان ذکر است با توجه به عنایت ویژه ریاست عالی دانشگاه مبنی بر رسیدگی به امور رفاهی کارکنان و بر اساس ماده 2 پیوست شماره 5 آیین نامه استخدامی اعضای هیات

 علمی و غیر هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، 50% حق بیمه تکمیل درمان کارکنان توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد.

5.انتخاب طرح بیمه تکمیل درمان برای افراد اصلی و تحت سرپرست یکسان می باشد.

6.حق بیمه  طرح شماره یک  یا عادی بیمه مکمل درمان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای هر نفر (اصلی و تبعی) معادل 11450تومان محاسبه خواهد شد( با پرداخت 50%

 حق بیمه توسط دانشگاه، حق بیمه هر فرد 5725 تومان کسر می گردد)

7.حق بیمه طرح شماره دو  یا طلایی بیمه مکمل درمان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای هر نفر (اصلی و تبعی) معادل 64550تومان محاسبه خواهد شد( با پرداخت 50%

 حق بیمه توسط دانشگاه، حق بیمه هر فرد 32275 تومان کسر می گردد)

8.کلیه همکاران محترم  می بایست حداکثر تا تاریخ 92/5/31نسبت به ثبت نام  و ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند در غیراین صورت اطلاعات سال گذشته آنها منظور خواهد

 شد  و در صورت انصراف می بایست نسبت به  تکمیل فرم انصراف از بیمه تکمیلی از طریق سایت اقدام نمایند.شایان ذکر است در صورت انصراف نمی توانند دوباره ثبت

 نام نمایند.


9.افراد ایثارگر  و بازنشسته ایثارگرشاملالف)پدر ،مادر،همسر،فرزند شهید   ب)پدر،مادر،همسر،فرزند مفقودالاثر  ج) پدر،مادر،همسر،فرزند اسیر    د)جانباز   ه)آزاده 

ی)جانباز و آزاده 
 می بایست کدایثارگری خود را  هنگام ثبت نام  یا ویرایش اطلاعات ثبت نموده و در صورتیکه اطلاعات ایشان توسط ستاد شاهد و ایثارگر تایید نگردد از لیست

بیمه شدگان حذف گردیده و هیچگونه ادعایی در قبال ثبت نام خود نخواهند داشت.فرانشیز اعمال شده برای فرد ایثارگر صفر و حق بیمه کسر نمی گردد ولی برای اعضای

خانواده آنها مطابق افراد عادی فرانشیز 10% و حق بیمه با توجه به طرح شماره یک یا دو کسر می گردد(بندههای الف،ب،ج) برای بندهای(د، ه، ی) حق بیمه برای اعضای

 خانواده آنها کسر نمی گردد.لازم به توضیح است ثبت نام کلیه ایثارگران در سامانه بیمه تکمیلی الزامی است و اطلاعات سال گذشته آنها ملاک نمی باشد.

10.جهت ثبت نام بیمه عمر و حادثه می توانید از شهریور ماه با مراجعه به همین سایت نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایید.شایان ذکر است حق بیمه عمر و حادثه کارکنان

 اصلی
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده معادل 105470تومان و حق بیمه عمر و حادثه افراد تبعی(همسر) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده معادل 51675 تومان و حق

 بیمه عمر و حادثه
افراد تبعی(فرزند) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده معادل 24380تومان محاسبه خواهد شد.

11.درصورت مواجه شدن با هرگونه مشکل و یا سئوال می توانید  به نمایندگان امور رفاهی استان خود  مراجعه نمایید.